BLOG

Audyt energetyczny – zmniejsz zużycie energii w swoim domu

Sezon grzewczy to okres, który pochłania znaczną część domowego budżetu, zwłaszcza, że w Polsce trwa on bardzo długo. Szacuje się, że ok. 70% energii w gospodarstwie domowym zużywamy na ogrzewanie. Warto więc zadbać o to, aby instalacja CO była jak najbardziej wydajna.

Niestety nie zawsze możemy liczyć na komfort cieplny, co często wynika ze zbyt dużych strat ciepła spowodowanych użytkowaniem nieekonomicznych urządzeń grzewczych (stare kotły CO), złą izolacją ścian, dachu i okien lub źle działającą wentylacją czy wadami konstrukcyjnymi budynku.

Dzięki modernizacji systemu grzewczego oraz wykonaniu termomodernizacji budynku zmniejszymy zapotrzebowanie na energię, a tym samym obniżymy wysokość rachunków. Aby termomodernizacja przyniosła oczekiwane efekty, należy wykonać audyt energetyczny domu jednorodzinnego.

na czym polega audyt

Na czym polega audyt?

Audyt energetyczny to dokument państwowy, którego zakres i formy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 marca 2009 r. W rozporządzeniu zawarte są wzory kart audytów oraz algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Dokładną definicję podaje Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów:

„Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.”

Z audytu musi wynikać, że po zastosowaniu zalecanych rozwiązań nastąpi:

 

1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:

    a) Co najmniej o 10% w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy

    b) Co najmniej o 15% w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego

    c) Co najmniej o 25% w pozostałych budynkach

2. Zmniejszenie rocznych strat energii co najmniej o 25% lub

3. Zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła co najmniej o 20% lub

4. Zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

 

audyt energetyczny domu

Co zawiera audyt?

1. Strony tytułowej,

2. Karty audytu energetycznego – zawiera dane ogólne budynku, parametry energetyczne, zestawienie wyników audytu (stan przed i po termomodernizacji),

3. Wykazu dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor (Ustawy i Rozporządzenia),

4. Inwentaryzacji techniczno-budowlanej, zawierającej:

    a) Ogólne dane techniczne: opis konstrukcji, kubatura, powierzchnia, współczynnik kształtu,

    b) Dokumentację techniczną,

    c) Opis techniczny podstawowych elementów budynku: ścian zewnętrznych, dachu, stropów, ścian piwnic, okien, drzwi,

    d) Charakterystykę: energetyczną budynku, systemu grzewczego, instalacji ciepłej wody użytkowej, węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku, systemu wentylacji, a także instalacji gazowej, instalacji przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, w przypadku, gdy mają one wpływ na ulepszenie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne,

5. Oceny stanu technicznego budynku,

6. Zestawienia wskazanych rodzajów ulepszeń oraz przedsięwzięć,

7. Dokumentacji wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

8. Opisu technicznego i niezbędnych szkiców.

Podstawowym założeniem optymalizacji jest spełnienie warunku, że prosty czas zwrotu nakładów (SPBT) jest możliwie najniższy. Audyt przedstawia konieczny okres do odzyskania poniesionych kosztów termomodernizacyjnych, określając w ten sposób czy dane przedsięwzięcie jest opłacalne.

Audyt energetyczny może również zawierać suplement w postaci analizy możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jest ona wykonywana z uwzględnieniem usytuowania i warunków technicznych.

Czym się różni audyt od oceny energetycznej oraz świadectwa charakterystyki energetycznej

Warto rozróżniać te 3 dokumenty, ponieważ każdy stanowi o czymś innym.

Świadectwo charakterystyki energetycznej wynika z odmiennych aktów prawnych niż audyt i nie może być użyte na potrzeby termomodernizacji. Jest wyłącznie oceną stanu faktycznego budynku, określa zapotrzebowanie budynku na energię. Najczęściej stosowane przy budowie domu.

Ocena energetyczna jest natomiast połączeniem uproszczonego audytu oraz świadectwa charakterystyki energetycznej, w związku z czym jest różnie wykonywana. Nie ma regulacji prawnych, jakie elementy powinna zawierać. Sporządzana jest tylko na potrzeby niektórych programów dotacyjnych. Jeśli natomiast bierzemy pod uwagę program Czyste Powietrze audyt jest zdecydowanie bardziej przydatny.

dlaczego warto wykonać audyt

Dlaczego warto wykonać audyt?

Rzetelnie wykonany audyt precyzyjnie scharakteryzuje ilość zapotrzebowania na energię oraz jej aktualne zużycie w domu jednorodzinnym. Dzięki analizie technicznej budynku i instalacji wewnętrznych, możliwe jest określenie prac, jakie należy wykonać, aby zmniejszyć zużycie energii, a tym samym zaoszczędzić. Dodatkowo audytor bierze pod uwagę zdolności finansowe właściciela budynku, aby okres zwrotu inwestycji był możliwie najkrótszy.

Audyt zawiera dokładne wytyczne, jakie parametry muszą posiadać materiały i urządzenia (np. jaki piec gazowy będzie optymalny dla naszego domu), które należy zastosować. Dokument ten wyeliminuje ryzyko przewartościowania lub niedoszacowania inwestycji, które istnieje, gdy chcemy podjąć się termomodernizacji na własną rękę. Dzięki temu zwiększymy efektywność energetyczną domu, a koszty ogrzewania spadną. Dlatego też aktualny program dotacyjny Czyste Powietrze audyt energetyczny wskazuje jako bardzo korzystne działanie przed podjęciem decyzji o termomodernizacji budynku.