REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
www.instali.co
 
Instali.co sp. z o.o., prowadząca działalność przy pomocy witryny internetowej www.instali.co za nadrzędny cel stawia sobie dbałość o przysługujące Konsumentom prawa. Z tego też powodu pragniemy przypomnieć, iż Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), a postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż nią wskazane są nieważne, w ich miejsce zastosowanie mają przepisy Ustawy. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek przysługujących Konsumentom bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. 
 
DEFINICJE
  
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług określający warunki zawarcia umowy sprzedaży, dostawy oraz montażu wraz ze wszystkimi wymienionymi w jego treści załącznikami.
2. Klient – oznacza podmiot zawierający za pomocą środków porozumiewania na odległość umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sprzedawca – Instali.co sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lucjana Rydla 57/20, 30-087 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000702433, NIP: 6772427121, REGON: 368706321, mail: biuro@instali.co, tel.: 123 700 101,
6. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przy pomocy środków porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą, lub osobistego kontaktu z przedstawicielem Sprzedawcy.
7. Umowa dostawy z montażem – oznacza umowę obejmującą czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi wskazanego przez niego Towaru oraz wykonanie usługi montażowej.
8. Strona internetowa – zespół udostępnionych pod adresem elektronicznym www.instali.co narzędzi umożliwiających zawarcie umowy ze Sprzedawcą.
9. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 
10. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
11. Dostawca/Wykonawca – Sprzedawca lub podmiot przez niego wyznaczony na mocy odpowiedniej umowy, zobowiązany do dostawy oraz montażu zakupionego Towaru,
12. Towar – dostępna w przedstawionej ofercie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Oferta – zindywidualizowana propozycja zawarcia umowy sporządzona w oparciu o informacje przekazane przez Klienta w procesie Rejestracji Konta Klienta.
14. Rejestracja – proces przekazania danych do Sprzedawcy celem odpowiedniego sporządzenia oferty przedstawianej Klientowi.
15. Konto Klienta – indywidualne konto utworzone dla każdego Klienta zawierające dane udostępnione przez niego w procesie rejestracji, konieczne do przedstawienia oferty oraz zawarcia umowy.
16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Konta Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, dostawy oraz montażu Towaru ze Sprzedawcą.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Regulamin jest opublikowany na Stronie internetowej w sposób pozwalający na jego zachowanie
i wielokrotne odtwarzanie, a także udostępniany Klientom na trwałym nośniku bez konieczności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych opłat. Regulamin serwisu można utrwalić poprzez pobranie go ze Strony internetowej www.instali.co/regulamin/, w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej: http://get.adobe.com/reader/.
2. Właścicielem strony internetowej jest Instali.co sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lucjana Rydla 57/20, 30-087 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000702433, NIP: 6772427121, REGON: 368706321, mail: biuro@instali.co, tel.: 123 700 101
 
REJESTRACJA KONTA KLIENTA
 
1. W celu otrzymania ofert zawarcia umowy Klient dokonuje Rejestracji Konta Klienta.
2. Aby dokonać Rejestracji Konta Klienta Klient wypełnia udostępniony na Stronie Internetowej formularz oraz przekazuje go do Sprzedawcy drogą elektroniczną, poprzez wybór i fizyczną akceptacje właściwej funkcji pod formularzem.
3. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość informacji wprowadzonych do formularza rejestracyjnego. Sprzedawca może zweryfikować prawdziwość podanych przez Klienta informacji o czym Klient wie i na co się godzi. 
4. Warunkiem zakończenia procesu Rejestracji Konta Klienta jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu oraz potwierdzenie tego faktu poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
5. Z chwilą zakończenia procesu Rejestracji Konta Klienta zawarta zostaje nieodpłatna umowa
o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta. Klient ma możliwość dostępu do Konta Klienta oraz dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych. Umowa ta wygasa z chwilą wykonania zawartej umowy. Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego wyraża wolę zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.
 
WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 
1. Strona internetowa jest dostępna dla Klientów przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem przerw technicznych zapewniających jej funkcjonalność i interoperacyjność. 
2. Po uzyskaniu wszelkich koniecznych informacji do skompletowania Zamówienia Klient za pośrednictwem Konta Klienta otrzymuje na wskazany adres e-mail ofertę zawarcia umowy sprzedaży, dostawy i montażu Towaru zawierającą opis proponowanej usługi z wykazem Towarów, przybliżony termin wykonania usługi, cenę łączną Towarów wraz z kosztem usługi dostawy i montażu oraz wysokość zaliczki na poczet wykonania umowy. Klient uzyskuje również informację o możliwych sposobach dokonania zapłaty.
3. Oferta pozostaje ważna przez 30 dni. W tym czasie Klient wyrażając wolę przyjęcia oferty i zawarcia umowy dokonuje odpowiedniej operacji (klikając przycisk „Zamawiam”) za pośrednictwem linku dołączonego do oferty, co stanowi potwierdzenie przyjęcia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży, dostawy i montażu. 
4. Przyjęcie oferty może nastąpić również w formie dostępnych, akceptowalnych przez firmę sposobów komunikacji. Wówczas zawarcie umowy następuje podczas osobistego kontaktu z przedstawicielem Sprzedawcy.
5. W przypadku braku dostępności w Towaru będącego przedmiotem oferty albo braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn Sprzedawca poinformuje Klienta telefonicznie albo za pomocą poczty elektronicznej o zaistniałej okoliczności. 
6. W przypadku braku dostępności towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn Klient może od umowy odstąpić.
7. Aby uiścić należności wynikające z umowy Klient wybiera sposób płatności spośród udostępnionych przez Sprzedawcę. W przypadku wyboru płatności poprzez zaciągnięcie zobowiązania kredytowego Sprzedawca oraz Klient mają prawo odstąpienia od umowy w sytuacji,  gdy wniosek Klienta zostanie rozpatrzony negatywnie bądź Klient nie zawrze umowy kredytowej.
 
PŁATNOŚCI 
 
1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności zadatku w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży, dostawy i montażu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
2. Pozostałą kwotę wynagrodzenia wynikającą z zawartej umowy Klient uiści na rzecz Sprzedawcy 7 dni od daty wykonania montażu.
3. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary:
a. przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy, tj.: 
bank mBank, Nr. rachunku: 51 1140 2004 0000 3502 7722 5685. 
b. kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności;
c. gotówką.
4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie Regulaminem przewidzianym Sprzedawcy przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy. 
 
DOSTAWA I MONTAŻ 
 
1. Sprzedawca po zwarciu umowy świadczy usługi dostawy i montażu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w Dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna. Koszty związane z dostawą Towaru zostały ujęte w ofercie przedstawionej Klientowi.
3. Termin dostawy oraz montażu jest każdorazowo ustalany z Klientem, jednak nie powinien on przekroczyć 180 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Winien zostać ustalony telefonicznie, stacjonarnie bądź za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
4. Usługa dostawy i montażu obejmuje:
a) dostarczenie Towaru do miejsca montażu, 
b) zabezpieczenie, zniesienie, przewóz oraz wniesienie Towaru;
c) montaż Towaru w sposób pozwalający na jego użytkowanie;
d) przekazanie wszelkiej dokumentacji Towaru;
e) pouczenie o warunkach prawidłowego użytkowania Towaru, 
f) podpisanie protokołu przekazania Towaru. 
5. Wykonawca może żądać od Klienta wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania montażu przed zawarciem umowy dostawy i montażu, w szczególności informacji technicznych dotyczących miejsca montażu, jego wysokości, szerokości, dostępu do sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz układu wentylacyjno-kominowego.
6. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę wątpliwości w zakresie możliwości dokonania montażu w sposób wolny od wad z uwagi na przekazane przez Klienta informacje o stanie technicznym miejsca, w którym montaż ma być dokonany Wykonawca zastrzega sobie prawo uprzedniego zweryfikowania możliwości dokonania montażu w miejscu wskazanym przez Klienta. Klient jest zobowiązany udostępnić nieruchomość celem dokonania weryfikacji.
7. W przypadku, gdy miejsce dokonania montażu wskazane przez Klienta nie spełnia warunków umożliwiających montaż i użytkowanie Towaru w sposób wolny od wad i z zachowaniem norm bezpieczeństwa Klient i Wykonawca mogą ustalić, iż Wykonawca przystosuje to miejsce do dokonania montażu w sposób, który pozwoli na użytkowanie Towaru. 
8. W przypadku, gdy montaż Towaru jest uzależniony od przystosowania miejsca wskazanego przez Klienta do montażu a Wykonawca i Klient ustalili, iż Wykonawca przystosuje miejsce do montażu strony wspólnie ustalą czas, zakres oraz ewentualny koszt dokonywanych przystosowań. Powyższe następuje zawsze przed rozpoczęciem usługi montażu. Ustalenia te zostaną poczynione na piśmie pod rygorem nieważności.
 
GWARANCJA
 
1. Gwarancja jest dodatkową umową którą Klient może, ale nie musi zawrzeć. Gwarantem jest Instali.co sp. z o.o.
 
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego względem Sprzedawcy w przypadku, gdy stroną umowy jest Konsument. Wszelkie uprawnienia Konsumenta wskazane w Regulaminie oraz przewidziane polskim prawem są respektowane. W przypadku Konsumentów Gwarancja wiąże jedynie w takim zakresie, w jakim kształtuje ona uprawnienia Konsumenta w sposób dla niego korzystniejszy.
3. Gwarant udziela Nabywcy, na warunkach niżej wskazanych, gwarancji na Towar w zakresie braku wad materiałowych i wykonawczych, liczonej od chwili odebrania Towaru od Dostawcy. Okres trwania gwarancji wynosi: 2 lata.
4. W razie ujawnienia się w okresie gwarancji wady, która powinna być usunięta w ramach gwarancji, Gwarant lub podmiot przez Gwaranta wskazany usunie wadę w terminie 14 dni roboczych. W nadzwyczajnych okolicznościach, w szczególności w przypadku konieczności sprowadzenia części wymagającej wymiany termin ten może zostać przedłużony. 
5. Z gwarancji wyklucza się roszczenia, wykraczające poza naprawę. Gwarancja nie obejmuje w szczególności roszczeń o wymianę Towaru na nowy.
6. Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji jeżeli uszkodzenie lub wada nie zostały zgłoszone niezwłocznie po ich wykryciu lub powstały w wyniku ingerencji Nabywcy w Towar.
 
Gwarancja nie obejmuje:
1. usterek i wad, które powstały w trakcie obowiązywania gwarancji po dostarczeniu Towaru, jeśli wynikają one z naturalnego zużycia elementów Towaru, które to nie jest wynikiem wady materiału lub wykonania; 
2. usterek powstałych na skutek nie przestrzegania zaleceń Instrukcji;
3. usterek powstałych na skutek działania zewnętrznych czynników mechanicznych bądź niedbalstwa użytkownika;
4. usterek powstałych w skutek ingerencji w Towar przez osoby inne, niż wskazane przez Gwaranta; 
5. usterek spowodowanych używaniem Towaru w sposób, który nie odpowiada warunkom określonym przez producenta;
6. usterek powstałych na skutek nieprawidłowej obsługi, nieprawidłowej konserwacji emalii, (użycie agresywnych kosmetyków samochodowych, niewłaściwych środków do czyszczenia i polerowania itp.);
7. wymiany części, które ulegają naturalnemu zużyciu [np. uszczelki]
8. komponentów przyłączonych do rzeczy przez osobę inną niż Gwarant jeśli nie została ona przez Gwaranta do tego celu wskazana.
 
 Dla realizacji roszczeń z tytułu gwarancji obowiązują następujące zasady: 
1. Roszczeń wynikających z gwarancji można dochodzić wyłącznie u Gwaranta, którym jest: 
Instali.co sp z o.o.
2. Gwarant może wykonać okresowy przegląd Towaru w miejscu jego zamontowania.
3. Gwarancja jest ograniczona terytorialnie, uprawnień z gwarancji można dochodzić wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Gwarancja może zostać przedłużona na okres dłuższy niż 1 rok, na piśmie pod rygorem nieważności.
 
REKLAMACJE 
 
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży w przypadku jej stwierdzenia przez Konsumenta przed upływem 2 lat od dnia otrzymania Towaru. O stwierdzonej niezgodności Towaru z umową należy powiadomić Sprzedawcę w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym Załącznik nr. 2 Regulaminu. Formularz reklamacyjny można przekazać Sprzedawcy w jego siedzibie, korespondencyjnie na adres siedziby bądź też przy pomocy poczty elektronicznej. 
3. Formularz reklamacyjny powinien zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres, wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Wskazanie przez Kupującego okoliczności dotyczących powstania przyczyny przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości mogą wpłynąć na szybsze rozpatrzenie reklamacji. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.
4. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na złożony formularz reklamacyjny w ciągu 14 dni, wskakując dalszy tryb postępowania. W razie wystąpienia okoliczności w której rozpatrzenie lub zrealizowanie przysługujących uprawnień wymaga dostarczenia reklamowanego Towaru Sprzedawca zwróci poniesione i udokumentowane koszty wysyłki. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość osobistego odbioru Towaru oraz udokumentowania stanu technicznego Towaru w miejscu jego użytkowania. 
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sprzedawca naprawi albo wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Konsumenta obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Konsumenta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni. 
6. Towar sprzedawany przez Sprzedawcę może być objęty dodatkową gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towar jej warunki są określone w dokumencie Gwarancji. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru. Sprzedawca nie jest gwarantem Towaru. 
 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
1. Konsument który zawarł Umowę sprzedaży może od tej umowy odstąpić bez podawania przyczyny.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą. 
3. Termin na odstąpienie od umowy sprzedaży, dostawy i montażu wynosi 14 dni i rozpoczyna swój bieg z chwilą zawarcia niniejszej umowy.
4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone na w formularzu stanowiącym Załącznik nr. 1 niniejszego Regulaminu lub na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr. 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U z 2014r. poz 827 z późn. zm.). 
5. Przysługujące Konsumentowi uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Instali.co sp. z o.o., ul. Lucjana Rydla 57/20, 30-087 Kraków lub na adres e-mail: kontakt@instali.co. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi, poprzez przekazanie na adres e-mail Konsumenta, otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Towar przedsiębiorcy, nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zwrot Towaru powinien być dokonany na adres: ul. Balicka 100, 30-149  Kraków.
Sprzedawca może zadeklarować odebranie Towaru od Konsumenta. 
7. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w sytuacji, w której jej przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także w sytuacji, gdy Towar został dostarczony i zamontowany, bowiem ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, dokonując zwrotu płatności w sposób wskazany przez Konsumenta.
9. Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
2. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, iż niepodanie wybranych danych osobowych w procesie Rejestracji uniemożliwia założenie Konta Klienta. 
3. Sprzedawca przetwarza przekazane mu dane osobowe wyłącznie na podstawie upoważnienia w celu realizacji zamówień lub prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną. 
4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia z tym zastrzeżeniem, że w sytuacji pozostawania przez Klienta w zwłoce z zapłatą ceny bądź innych należności względem Sprzedawcy może on odmówić usunięcia danych osobowych Klienta. 
6. Sprzedawca nie udostępnia przetwarzanych przez siebie danych osobowych Klienta innym podmiotom bez uprzedniej zgody Klienta z wyłączeniem sytuacji w których Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) lub przepisy szczególne nakładają na Sprzedawcę taki obowiązek. 
7. Sprzedawca zgłasza Zbiór danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana w sposób zapewniający właściwą ochronę. 
WARUNKI TECHNICZNE
 
1. Rejestracja Konta Klienta jak również korzystanie ze Strony internetowej możliwe jest przy spełnianiu przez system teleinformatyczny używany przez Klienta minimalnych wymagań technicznych:
a. Google Chrome w wersji 69.0.3497.100;
b. Mozilla Firefox w wersji 62.0.3;
c. Opera w wersji 56.0.3051.36;
d. Safari dla Mac Os w wersji 8.0.6;
e. minimalna rozdzielczość ekranu zapewniająca korzystanie ze Strony internetowej wynosi 320 x 480 pikseli (wersja mobilna).
2. Sprzedawca gromadzi informacje związane z korzystaniem Klienta z Serwisu, wykorzystując pliki typu Cookies. Celem działania Sprzedawcy jest: 
a. zapewnienie niezawodności, bezpieczeństwa oraz szybkiego działania Serwisu internetowego;
b. tworzenie statystyk oglądalności poszczególnych podstron Serwisu internetowego;
c. personalizacja kierowanych do Klientów przekazów marketingowych.
3. Klient może w każdym momencie wyłączyć mechanizm wykorzystywania plików Cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, co może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej.
4. Nawiązanie połączenia telefoniczne ze Sprzedawcą możliwe jest przy pomocy aparatu telefonicznego wyposażonego w tonowe wybieranie numerów. Koszt połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą jest regulowany umową zawartą przez Klienta z operatorem udostępniającym publiczne usługi telekomunikacyjne. Sprzedawca nie przewiduje nawiązywania kontaktu przy pomocy aparatów symilograficznych (Telefax).
5. W przypadku wydania Strony internetowej w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.
 
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 
1. Wszelkie treści oraz narzędzia umieszczone na Stronie internetowej są wyłączną własnością Instali.co sp. z o.o. która zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej oraz autorskie prawa majątkowe do nazwy, logotypu, domeny internetowej oraz zamieszczanych w Serwisie internetowym treści. 
2. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Strony internetowej wyłącznie na własny użytek, zgodnie z ich przeznaczeniem i Regulaminem. Zabronione jest wykorzystywanie zasobów Strony internetowej w celu innym niż wskazany w zdaniu poprzednim, w szczególności do prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub mogącej naruszać interes Sprzedawcy.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Umowa sprzedaży, dostawy oraz montażu Towaru zawierana jest wyłącznie w języku polskim. 
2. Prawem właściwym dla zawartej umowy sprzedaży jest prawo polskie. Zamieszczenie obok opisu produktu w języku polskim opisu produktu w języku obcym stanowi wyłącznie zmniejszenie barier komunikacyjnych i nie może być poczytywane za dokonanie dorozumianego wyboru prawa obcego. 
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym.
4. Sprzedawca dołoży starań aby ewentualne spory wynikłe między nim a Klientem rozstrzygane były w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) i inne właściwe.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 10 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 16.08.2018 roku.